Modranská muzeálna spoločnosť
Prednášky
Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. :
Ľudovít Štúr - súvislosti doby a diel
12. január 2009

S prednáškou vystúpil politológ a historik doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý  pútavo hovoril o význame Štúrovcoch a ich politickom programe.
Prednášku sprevádzala slávnostná prezentácia knižnej publikácie Uhorská rapsódia, spoločného diela PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. a predsedu muzeálnej spoločnosti Karola Kanteka, venovanej životným osudom modranského rodáka, osvietenca a vzdelanca Jozefa Hajnóczyho. 
doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.:
Akademik Ján Bakoš
30. jún 2010

Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia modranského rodáka akademika Jána Bakoša (1890-1967). Akademik Ján Bakoš bol zakladateľom modernej slovenskej orientalistiky. O jeho živote a diele prednášal doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., vtedajší riaditeľ ústavu orientalistiky SAV. Pri tejto príležitosti spoločnosť zabezpečila obnovenie pamätnej tabule na jeho rodnom dome na Dukelskej ulici.
PhDr. Katarína Popelková, CSc.:
Modranský vinohradnícky spolok
(1896 - 1953)
5. máj 2011

© 2015 Katarína Bachanová