Modranská muzeálna spoločnosť
Pripravujeme:

Modra ako bývalé slobodné kráľovské mesto má svoje tradície v
dobrovoľnom združovaní obyvateľov, ktorí mali záujem o prítomnosť a
budúcnosť mesta. Či už to bol pokus o zriadenie slovenského meštianskeho
kasína pred rokom 1848, či meštianskeho kasína  z rokov 1881-1919, neskôr
premenovaného na Slovenskú besedu, ale aj bohatý spolkový život, ktorým
Modra žila v priebehu prvej polovice 20. storočia. V týchto tradíciách
pokračujú svojou činnosťou viaceré občianske združenia, pôsobiace v meste,
ktoré svojou neziskovou prácou prispievajú k rozvoju občianskeho
spolucítenia, zlepšovaniu prostredia, a to nielen fyzického, ale aj duchovno-
intelektuálnej sféry.

Pod vznik občianskeho združenia „Modranská muzeálna spoločnosť“ sa
podpísalo viacero okolností. Akýmsi „spiritom movens“ bol miestny
regionálny historik Karol Kantek, ktorý sa živo zaujímal o zabudnutých a
neznámych rodákov Modry. Reálne základy vzniku spoločnosti priniesol
prelom rokov 2006 až 2007. Odbornú pomoc a potrebné zastrešenie činnosti
združenia prisľúbilo a prevzalo Slovenské národné múzeum - Múzeum
Ľudovíta Štúra na čele s riaditeľkou PhDr. Vierou Jančovičovou, ktorá bola
spoluiniciátorkou vzniku spoločnosti.

Spoločnosť sa v zmysle stanov venuje predovšetkým dejinám Modry a
regiónu, podporuje a aktivizuje pri jej spoznávaní, pričom spolupracuje so
samosprávnymi a štátnymi orgánmi. Tieto úlohy realizuje formou
prednáškovej, zbierkovej, publikačnej, vzdelávacej, propagačnej a
kooperačnej činnosti.


NAŠA ČINNOSŤ:
18.-19. 9. 2015
Zájazd
Hradecké dni Ľ. Štúra
24.10. 2015
Zájazd
Celoštátne oslavy Ľ. Štúra
Uhrovec


November 2015
Vydanie publikácie
Prechádzka po modranských cintorínoch
© 2015 Katarína Bachanová